Regulamin klubu Uczniowski Klub Sportowy Dąb

I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU
1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnika zajęć rekreacyjno – sportowych.
2. Bardzo dobry stan zdrowia.
3. Wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalonej zgodnie z trybem płacenia opłat UKS Dąb 150,-zł

II. GRUPY TRENINGOWE
1. Grupa zawodnicza:
zawodniczki: młodziczki, juniorki, seniorki biorące udział w Mistrzostwach, Turniejach Ogólnopolskich i Międzynarodowych, pokazach
2. Grupa GimShow, zawodniczki C – dzieci biorące udział w zawodach rekreacyjnych, gr. C

O przynależności do danej grupy zawodniczej decydują trenerzy, kierując się zdolnościami i pracowitością dziecka.
2. Nabór – dzieci do lat siedmiu przygotowywane do przejścia do grup zawodniczych lub rekreacyjnych.
3. Gimnastyka dla wszystkich GimShow – dzieci od lat ośmiu ćwiczące rekreacyjnie z możliwością startu na zawodach grup rekreacyjnych po przejściu na poziom wyższy

III. SKŁADKI KLUBOWE
1. Składki klubowe są ustalane w oparciu o tryb płacenia składek członkowskich i opłat za zajęcia sportowo-rekreacyjne zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu. Podwyższenia opłaty za zajęcia rekreacyjno-sportowe spowodowane większymi kosztami szkolenia do 10,- zł może nastąpić raz w ciągu roku szkoleniowego bez WZCK, podwyższenie opłaty powyżej 10,- zł zatwierdza WZCK.
• wysokość opłat patrz zakładka opłaty
• uczestnicy trenujący pierwszy rok uiszczają opłaty gotówką, od drugiego roku treningowego przelewem
2. Wniesienie opłaty klubowej gotówką bądź przelewem następuje za miesiąc z góry do 10-go dnia danego miesiąca.
Konto Klubu: UKS Dąb 47 1680 1017 0000 3000 0384 5031
Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wpłata jest dokonywana.
3. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od przerw świątecznych, ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na treningach.
4. Zaleganie we wpłatach składek klubowych skutkuje kolejno:
• brakiem możliwości udziału w zawodach
• wystawieniem wezwania do zapłaty
• wnioskiem o skreślenie z listy uczestników zajęć rekreacyjno-sportowych
• dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.
5. Środki finansowe pochodzące z opłat przeznaczone są w szczególności na:
• wynajem obiektów sportowych
• wynagrodzenia trenerów
• opłaty w związkach sportowych
• administrację Klubu
• zakup sprzętu sportowego
• wyjazdy na zawody

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza medycyny sportowej – dot. grupy zawodniczej pzg i gr.C
2. Wniesienie opłaty klubowej do 10-go każdego miesiąca.
3. Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny.
4. Nieobecności na treningach muszą być usprawiedliwione.
5. Zawodnik zobowiązany jest w szczególności do:
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa
• kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych
• kulturalnego zachowania się wobec trenerów i koleżanek z sekcji
• kulturalnego zachowania się na zawodach
• wykonywania poleceń wydawanych przez trenera
• informowanie trenera o problemach zdrowotnych: zawroty, bóle głowy itp.
• uzyskanie zgody trenera na każdorazowe opuszczanie miejsca realizacji treningu
• dbania o sprzęt sportowy
• posiadanie podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego: strój czarny, białe skarpetki, napalcówki, włosy uczesane w koka i przyborów gimnastyki artystycznej: skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka
• godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz
• rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach
• brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera
• pomagać innych zawodniczkom sekcji
6. W przypadku naruszenia w/w obowiązków trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:
• upomnienie ustne
• upomnienie ustne przy całej grupie
• upomnienie ustne w obecności rodzica
• usunięcia zawodniczki z treningu (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań)
• nie zgłoszenie do zawodów
• wystąpić do Zarządu Klubu o tymczasowe zawieszenie w prawach zawodnika Klubu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
1. Decyzję o zgłoszeniu zawodniczki na zawody podejmuje trener na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania na treningach.
2. Zawodniczka ma obowiązek startu w zawodach, na które została zgłoszona
3. Koszt wyjazdu na zawody poza teren miasta Katowic może być finansowane częściowo przez Klub. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd na podstawie aktualnych możliwości finansowych Klubu.
4. W przypadku nieobecności powołanej zawodniczki na zawodach Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów związanych z organizacją udziału w zawodach, chyba, że zgłoszenie nastąpi na tyle wcześnie, aby trener zdążył wycofać zawodniczkę z list zgłoszeniowych i wyjazdowych bez opłat karnych – termin określany jest każdorazowo przez organizatora zawodów. (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie)
5. Wszelkie wymagane formalności w tym opłaty związane z zawodami, zawodniczka ma obowiązek uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera.

VI. WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU
1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków sportowych
2. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:
• złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych
• zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego
• rozliczenia opłat klubowych
• uzyskania zgody Zarządu UKS Dąb na zmianę barw klubowych do 30-tu dni od daty złożenia pisma.

VII. WARUNKI PRZEJŚCIA Z INNEGO KLUBU
1. Szczegółowe zasady zmiany barw klubowych określają przepisy odpowiednich związków sportowych
2. Zawodniczki z innych Klubów przyjmowane są tylko na początku sezonu startowego w okresie przygotowawczym: styczeń, sierpień i przydzielane są do danej grupy treningowej wg umiejętności i klasy sportowej.
3. Ponadto w celu zmiany barw klubowych zawodniczka zobowiązana jest również do:
• złożenia w formie pisemnej zgody Zarządu Klubu macierzystego na zmianę barw klubowych (nie dot. zawodniczek 1-kroku)
• złożenia książeczki zawodniczej z wypisem z Klubu macierzystego.

VIII. WYSTĄPIENIE Z KLUBU
Obowiązuje miesięczne wypowiedzenie

Wystąpienie z Kluby możliwe jest po złożeniu rezygnacji podpisanej przez opiekuna prawnego zawodniczki w formie pisemnej do Zarządu Klubu po uprzednim zdaniu sprzętu sportowego do trenera prowadzącego i rozliczeniu składek klubowych.

IX. SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW KLUBU
W przypadku działania na szkodę Klubu lub trenerów następuje skreślenie zawodniczki z listy członków Klubu zgodnie ze Statutem Klubu i z obowiązkiem rozliczenia opłat klubowych i zdania sprzętu klubowego.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną grupę treningową
2. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się na początku roku startowego (spotkanie informacyjne o planowanych działaniach w bieżącym sezonie) potem w miarę potrzeb.
3. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu z trenerem koordynatorem w dni powszednie p. Beata Golda tel. 506 434 609 w godz. 14.00 – 16.00
4. Treningi otwarte odbywają się co trzy m-ce
Aktualny plan treningów i terminarz zawodów zamieszczany jest na stronie internetowej www.gimnastykadab.pl/dla-zawodniczek/